Yhdistyksen säännöt

Rekisterinumero: 142.341

Sääntömuutokset hyväksytty: 02.10.2013

1 § Yhdistyksen nimi on Suomen tieteis- ja fantasiakirjoittajat ja sen kotipaikka on Turku.

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on:

 • parantaa suomalaisen tieteis- ja fantasiakirjallisuuden tasoa
 • kouluttaa suomalaisia tieteis- ja fantasiakirjoittajia ja pyrkiä tekemään suomalaista tieteis- ja fantasiakirjallisuutta tunnetuksi niin kotimaassa kuin ulkomaillakin
 • pyrkiä toimimaan jäsentensä taloudellisen ja ammatillisen aseman parantamiseksi

3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • järjestää koulutusta
 • pyrkii toimimaan yhteistyössä julkaisijoiden kanssa
 • huolehtii tiedotustoiminnasta yleisölle ja jäsenille.
 • julkaisee lehteä

Seura voi omistaa toimintaansa varten kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimintansa tukemiseksi harjoittaa kahvila- ja ravintolatoimintaa yhdessä liikepaikassa, järjestää maksullisia yleisötilaisuuksia sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi perustaa tarvittaessa tukisäätiöitä. Yhdistys hankkii tarvittaessa asianmukaiset luvat.

4 § Yhdistyksen jäseneksi voi päästä tieteis- ja/tai fantasiakirjoittamista harrastava tai siitä kiinnostunut henkilö.

5 § Varsinaiset jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Seuran yleiskokous voi kutsua kunniajäseniksi sellaisia henkilöitä, joiden se katsoo toimineen erittäin ansiokkaasti yhdistyksen tarkoituksen ja sen toteuttamisen hyväksi. Hallituksen tulee pitää jäsenistä jäsenluetteloa.

6 § Jäsen voi erota yhdistyksestä jättämällä kirjallisen eroilmoituksen yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla asiasta suullisesti yhdistyksen kokouksessa. Eronneen jäsenen oikeudet ja velvollisuudet lakkaavat välittömästi hänen jätettyään eroanomuksensa. Jäsen katsotaan eronneeksi, jos hän ei ole kuluvan vuoden toukokuun loppuun mennessä maksanut kuluvan vuoden jäsenmaksua.

7 § Yhdistyksen hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, jonka se katsoo toimineen yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan. Hallitus voi ennen erottamista antaa tällaiselle jäsenelle huomautuksen. Mikäli jäsen annetusta huomautuksesta huolimatta toimii edelleen yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan, voi hallitus hänet erottaa. Jäsen voi valittaa erottamisesta yhdistyksen kokoukselle lähettämällä kirjallisen valituksen hallitukselle kahden viikon kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan.

8 § Yhdistyksen varsinaiset jäsenet maksavat jäsenmaksun, jonka suuruuden syyskokous määrää. Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua. Kunniajäsenillä on kuitenkin täydet jäsenoikeudet.

9 § Päätösvaltaa yhdistyksessä käyttävät yhdistyksen jäsenet yleiskokouksissa. Äänioikeus on sellaisella jäsenellä, joka on maksanut kuluvan vuoden jäsenmaksun. Yleiskokouksia pidetään kevätkokous tammi-huhtikuussa sekä syyskokous loka-joulukuussa. Kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous järjestetään, kun hallitus katsoo sen järjestämisen tarpeelliseksi tai mikäli vähintään yksi kymmenesosa jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii erikseen ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle yhdistyksen hallitus. Kokouskutsu julkaistaan yhdistyksen tiedotteessa viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

10 § Varsinaisessa yhdistyksen kokouksessa päätetään seuraavat asiat:

I Kokouksen järjestäytyminen

 • Kokouksen avaaminen.
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 • Kokouksen järjestäytyminen. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
 • Vahvistellaan kokouksen työjärjestys.

IIA Syyskousasiat

 • Valitaan seuraavaksi vuodeksi hallituksen puheenjohtaja, joka toimii myös seuran puheenjohtajana.
 • Valitaan seuraavaksi vuodeksi hallitukseen 3-7 muuta jäsentä.
 • Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä päätetään jäsenmaksujen suuruus sekä jäsenlehti Kosmoskynän tilaushinta.
 • Valitaan seuraavaksi vuodeksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

IIB Kevätkousasiat

 • Esitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös ja päätetään niiden hyväksymisestä.
 • Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä edellisen vuoden hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

11 § Kuka tahansa yhdistyksen jäsen voi saada haluamansa asian käsiteltäväksi yhdistyksen kokouksessa ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle ennen kokouksen alkamista.

12 § Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 3-7 muuta varsinaista jäsentä.

13 § Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Hallituksen kokouksia pidetään tarpeen mukaan. Hallitus on päätösvaltainen, jos paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien vähintään puolet hallituksen jäsenistä.

14 § Hallituksen tulee:

 • Johtaa yhdistyksen toimintaa
 • Vastata yhdistyksestä ja sen taloudesta sekä juoksevista asioista
 • Panna toimeen yhdistyksen kokousten päätökset, kutsua yhdistyksen kokoukset koolle ja valmistella niissä käsiteltävät asiat
 • Hyväksyä ja erottaa yhdistyksen jäsenet
 • Hyväksyä ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt sekä määrätä talousarvion puitteissa heidän palkkionsa
 • Asettaa tarvittaessa toimikuntia hoitamaan yhdistyksen tarkoitusperien edistämistä; toimikunnat toimivat hallituksen valvonnassa
 • Pitää jäsenluetteloa
 • Valvoa jäsenkunnan toimintaa yhdistyksessä ja sen ulkopuolella sekä auttaa jäseniä saavuttamaan yhdistyksen tarkoitusperät
 • Suorittaa kaikki yhdistyksen kokouksen sille määräämät tehtävät
 • Huolehtia oma-aloitteisesti kaikista yhdistyksen tarkoitusperien edellyttämistä asioista

15 § Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai sihteeri tai taloudenhoitaja, kukin erikseen. Nimenkirjoitusoikeus voidaan myöntää yksin kelle tahansa hallituksen määräämälle henkilölle.

16 § Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilintarkastajien tulee suorittaa tilien ja hallinnon tarkastus sekä antaa lausuntonsa vähintään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

17 § Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, jos muutosta kannattaa vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuminen käsitellään samassa järjestyksessä kuin sääntöjen muuttaminen.

18 § Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen varat ja omaisuus sääntöjen 2§ mukaiseen tarkoitukseen, jonka purkamisesta päättänyt kokous määrää tarkemmin.